OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Ing.arch. Martina Hladíková, Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava, IČO 53915534, DIČ 10808126623, OU-BA-OZP1-2021/096243-2, č. živn. registra 110-302194 (ďalej len: “správca”).

Kontaktné údaje správcu sú:
Ing.arch. Martina Hladíková, Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava
Email: info@littlerug.sk , Telefónne číslo: 0904586341

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríkla meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

  1. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

  1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odsek 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odsek 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odsek 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odsek 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačných spoločností v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany správcu plniť,

zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

  1. Doba uchovania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

počas doby nevyhnutnej k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nároku z týchto zmluvných vzťahov (počas doby 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

počas doby, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 8 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

  1. Príjemcovia osobných údajov (správcovi subdodávatelia)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb a realizácii platieb na základe zmluvy,

zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním e-shopu,

zabezpečujúce marketingové služby.

správca má v úmysle poskytnúť osobné údaje tretej krajine (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretej krajine sú poskytovatelia mailingových služieb.

  1. Vaše práva

Za podmienok stanovených GDPR máte:

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo opraviť osobné údaje podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedziť spracovanie podľa čl. 18 GDPR,

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

právo zniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 20 GDPR

právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

  1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

  1. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdaju účinnost dňa 25.05.2018.

info@littlerug.sk

Bratislava